1.
Almindelige betingelser
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for enhver salgsaftale med Egedal Maskinfabrik A/S
medmindre andet udtrykkeligt fremgår af en særskilt skrift aftale mellem parterne. Nye kunder vil særskilt blive
gjort bekendt med salgs- og leveringsbetingelserne, som i øvrigt fremgår af tilbud, ordre og faktura.
Nye ordre er først gyldige, når Egedal har accepteret dem.

2.

Privatpolitik
Egedal Maskinfabrik A/S har ansvaret for behandling af persondata, som fås fra besøgende via f.eks.
e-mail, telefon eller som vi får gennem brug af dette website, I denne privatlivserklæring beskriver vi,

hvordan vi behandler disse persondata.
Hvilke person data indsamler vi, og hvad bruger vi dem til?
Vi behandler dine persondata med følgende formål:

Levering af din bestilling
Til din bestilling har vi brug for (firma)navn, e-mailadresse, adresse(r), betalingsdata og undertiden også
dit telefonnummer. Disse data skal vi bruge for at eksekvere din bestilling for at holde dig orienteret og for
at lade din bestilling forløbe så hurtigt som muligt
. Desuden gemmer vi data om dine tidligere bestilling.
Vi behandler disse persondata for at muliggøre og forbedre din bestillingsproces.

Vores service for vore kunder
Vi bruger de persondata, du  har givet os, så vi hurtigt kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål, og gør
notater om samtalen. Disse notater fra din kontakt med os gemmes, så vi kan bruge dem for at besvare dit
spørgsmål.

Reparation/garanti/returneringer
Vi tilbyder en række service vedrørende reparation, garanti og returneringer af vores produkter. For at afgøre,
om dit produkt kommer i betragtning for garanti eller reparation bruger vi din bestillingsdata og de persondata,
du har givet.
Nyhedsbreve
Hvis du har givet os tilladelse dertil, holder vi dig med vores nyhedsbreve informeret om vores tilbud og
nye tiltag,udstillinger og messer.

Hvordan håndterer vi hemmeligholdelse af persondata og videregivelser deraf til tredjeparter?
Vi sætter pris på den tillid, som du viser og, vi vil behandle dine data meget omhyggeligt. Vi vil derfor også
træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for at undgå misbrug af og begrænse uautoriseret adgang til dine
persondata. Vi sørger for, at kun de nødvendige personer har adgang til dine data, at adgangen til disse data
er afskærmet. Dernæst gemmer vi naturligvis ikke dine data længere end nødvendigt, vi overholder selvfølgelig
regnskabsloven hvor vi har pligt til at opbevarer informationerne i 5 år. Endvidere vil vi ikke sælge din personlige
information til tredjepart. Vi stiller dine data udelukkende til rådighed for tredjepart, hvis du har givet tilladelse
dertil, eller hvis det er nødvendigt for at:

Udføre din bestilling,
Besvare dine spørgsmål,
Yde garanti og reparere vores produkter

Inkassere fakturaer

3.
Priser og betalingsbetingelser
Priser er kun bindende når ordren er godkendt. Priserne er eksklusiv enhver form for afgift samt udgifter til emballage,
certifikater, forsikring og forsendelsesomkostninger. Uanset om Egedal har angivet priser i tilbud eller ordrebekræftelse,
forbeholder Egedal sig ret til at debitere køber for egne omkostninger opstået ved prisforhøjelser fra leverandørside,
kursændringer, afgiftsforhøjelser eller forhøjelse af fragt- og assuranceomkostninger, uanset om disse omkostnings-
forhøjelser er fra ind- eller udland. Ved salg mod accepteret kurs, betaler kunder omkostningerne, medmindre anden
aftale foreligger. Ved salg uden for Danmark mod kurs/remburs/garanti betaler Egedal kun omkostninger til det danske
bankled. Alle omkostninger i udlandet påhviler kunder. Overskridelse af de i fakturaen angivne betalingsbetingelser
medfører pligt til at betale rente, diskonto +6% p.a. pr. påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige beløb.

4.
Levering
Levering finder sted ab fabrik, og forsendelsen herfra sker på købers regning og risiko. Leveringstiden opgives af
Egedal efter bedste skøn og levering op til 4 uger efter den i tilbud eller ordrebekræftelsen angivne leveringstid
skal i enhver henseende betragtes som rettidig levering.

5.
Forsinkelse
Egedal hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold i henhold til tilbud eller ordre-
bekræftelse som følge af force majeure, herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af
lokal myndigheder, strejke. blokade eller lockout, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller dårlige vejrforhold,
brand mangle på arbejdskraft eller energiforsyning, uheld ved tilvirkning eller afprøvning eller nogen årsag i øvrigt, som
ligger udenfor Egedals kontrol og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen eller leveringen af varen. Oven-
nævnte ansvarsfraskrivelser er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer Egedal selv eller en af Egedal
valgt leverandør eller transportør af varen eller opstår i forbindelse med Egedals eventuelle montering af varen.
Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes
leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringendens varighed. Såfremt hindringen må antages at ved udover 3
måneder fra den i ordrebekræftelsen fastsatte leveringstid er hver af parterne berettiges til at annullere afgivne tilbud eller
ordre. Egedal har herefter under ingen omstændigheder ansvar for følgeskader som drifts- og avancetab, uanset om
disse med flere er forårsaget af forsinkelse fra Egedal.

6.
Mangler
Køber skal straks efter levering underkaste varen grundig undersøgelse. Reklamationen skal ske skriftligt straks efter,
at manglen er eller burde være opdaget. Egedal påtager sig alene og efter sit eget valg enten at udbedre manglen eller
at foretage hel eller delvis omlevering eller give et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Køber er således ikke berettiget
til at hæve købet eller kræve erstatning, hverken for direkte eller indirekte tab i anledning af mangler på varen, medmindre
køber godtgør, at der foreligger uagtsomhed fra Egedals side.
 

7.
Reklamationsret
Der ydes 12 måneders reklamationsret for materiale- og konstruktionsfejl. Reklamation må ske inden for dette tidsrum.
Egedal erstatter kun de dele, der er behæftet med fejl og følgeskader. Egedal leverer nye dele eller udbedrer beskadig-
ede dele uden beregning, eller kan foranledige delene repareret hos anden reparatør. Arbejdsløn  ved evt. udskiftning 
og andre omkostninger som f.eks. driftstab dækkes ikke af Egedal. Dele til udskiftning bliver faktureret sammen med
leveringen. Evt. skiftede dele returneres herefter til Egedal, hvorefter køber krediteres. Vedr. reklamationsret gælder,
at denne ikke kan gøres gældende ved groft misbrug som f.eks. ved anvendelse af for stor træarbejds- maskiner,
påkørsel af jordfaste sten, for stor belastning og lignende tilfælde.

8.
Produktansvar
Egedal er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres at skaden skyldes fejl
begået af Egedal. Egedal hæfter dog aldrig for driftstab avancetab eller andet indirekte tab. Egedals ansvar for tingskade
kan ikke overskride kr. 500.000,- Egedal hæfter kun i 12 måneder fra varens overgivelser til køber, respektive
monteringsafslutning for de skader, som varen måtte forvolde. Så frem Egedal måtte blive pålagt ansvar i forhold trejdemand,
kan Egedal gøre indsigelse mod køber, medmindre denne påviser at Egedal, jævnført af ovenstående bestemmelser skal
bære det endelige tab.

9.
Forældelse
Alle krav mod Egedal forældes, medmindre de er gjort gældende senest 12 måneder efter varens overgivelse til køber.

10.
Værneting
Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved retten efter Egedals valg vedrørende ethvert mellemværende opstået i anledning
af salg fra Egedal. Parterne er enige om, at danske ret skal anvendes ve afgørelse af enhver tvist. For udenlandske
kunder gælder dog, at tvisten skal afgøres ved den danske Sø-& Handelsret.